Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2023 được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 8/2023.

Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2023 – Nhóm Siêu thị, tổng hợp

Công bố Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2023 – Nhóm Điện máy, điện lạnh, thiết bị số, sách báo, văn phòng phẩm

Công bố Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2023
Nguồn: Vietnam Report

Top 5 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2023 – Nhóm Kim hoàn

Công bố Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2023
Nguồn: Vietnam Report