Doanh nghiệp thành lập mới tăng 6% so với cùng kỳ

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 là 146.044 doanh nghiệp, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (123.121 doanh nghiệp). Số vốn đăng ký thành lập trong 11 tháng năm 2023 đạt 1.366.208 tỷ đồng, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2023 là 3.150.569 tỷ đồng (giảm 29,4% so với cùng kỳ năm 2022), bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.366.208 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.784.361 tỷ đồng (giảm 40,1% so với cùng kỳ năm 2022). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng năm 2023 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 11 tháng tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng năm 2023 tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022

Phân theo ngành nghề, có 12/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có: Giáo dục và đào tạo (tăng 27,6%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 15,9%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 14,9%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 14,1%); Vận tải kho bãi (tăng 9,8%); Khai khoáng (tăng 7,8%); Xây dựng (tăng 5,7%); Thông tin và truyền thông (tăng 5,3%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 5,0%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 3,9%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 2,5%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 2,2%).

Có 5/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022 gồm: Kinh doanh bất động sản (giảm 47,4%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 18,3%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 11,5%); Hoạt động dịch vụ khác (giảm 1,7%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 0,2%).

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 – 10 tỷ đồng) với 132.569 doanh nghiệp (chiếm 90,8%, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022). Về lĩnh vực hoạt động chính, doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ có 109.688 doanh nghiệp, chiếm 75,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2022); nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 34.735 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022); nhóm ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 1.621 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới (giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2022).

Chia theo khu vực, có 3/6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022: Trung du và miền núi phía Bắc (7.198 doanh nghiệp, tăng 12,1%); Đông Nam Bộ (62.256 doanh nghiệp, tăng 11,9%); Đồng bằng sông Hồng (45.317 doanh nghiệp, tăng 7,5%). Các khu vực còn lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022: Tây Nguyên (3.662 doanh nghiệp, giảm 12,0%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (17.196 doanh nghiệp, giảm 7,7%) và Đồng bằng Sông Cửu Long (10.415 doanh nghiệp, giảm 3,4%). Cũng theo số liệu thống kê, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 là 974.118 lao động, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính riêng trong tháng 11, có 14.267 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 153.588 tỷ đồng, tăng 19,5% về số doanh nghiệp và tăng 47,0% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 11/2023, có 5/6 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khu vực Đồng bằng Sông Hồng (4.177 doanh nghiệp, tăng 9,3%); Trung du và miền núi phía Bắc (616 doanh nghiệp, tăng 14,7%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (1.922 doanh nghiệp, tăng 21,3%); Đông Nam Bộ (6.272 doanh nghiệp, tăng 30,3%); Đồng bằng sông Cửu Long (972 doanh nghiệp, tăng 13,7%). Riêng khu vực Tây Nguyên ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022 (308 doanh nghiệp, giảm 6,7%). Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2023 là 93.692 người, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gấp 1,3 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022

Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm 2023 là 55.485 doanh nghiệp, tuy có giảm nhẹ (2,5%) so với cùng kỳ năm 2022 song vẫn đạt gấp 1,3 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (41.404 doanh nghiệp).

Cụ thể, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 9/17 lĩnh vực, cụ thể là: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (512 doanh nghiệp, tăng 14,8%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (276 doanh nghiệp, tăng 14,0%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (944 doanh nghiệp, tăng 8,5%); Kinh doanh bất động sản (2.106 doanh nghiệp, tăng 5,9%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (4.010 doanh nghiệp, tăng 4,4%); Thông tin và truyền thông (1.103 doanh nghiệp, tăng 3,4%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (6.441 doanh nghiệp, tăng 1,3%); Xây dựng (7.220 doanh nghiệp, tăng 0,9%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (764 doanh nghiệp, tăng 0,3%).

Các lĩnh vực ghi nhận số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm gồm: Hoạt động dịch vụ khác (1.444 doanh nghiệp, giảm 14,0%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (432 doanh nghiệp, giảm 11,7%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.857 doanh nghiệp, giảm 11,4%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (2.904 doanh nghiệp, giảm 9,4%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (20.006 doanh nghiệp, giảm 5,2%); Giáo dục và đào tạo (1.409 doanh nghiệp, giảm 0,8%); Vận tải kho bãi (2.649 doanh nghiệp, giảm 0,7%) và Khai khoáng (408 doanh nghiệp; giảm 0,5%)./.