Long An không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Long An không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

UBND tỉnh Long An ban hành quyết định về việc khoanh định 15 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn các địa phương thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Tỉnh không thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường tại 15 khu vực thuộc các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh

Tỉnh không thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường tại 15 khu vực thuộc các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh

Đáp ứng đủ nhu cầu trữ lượng

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) – Phan Văn Cường, dựa trên nhu cầu khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ thi công các dự án, công trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; nghị quyết đại hội đảng bộ của huyện, xã nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến cho những năm tiếp theo, các dự án, công trình sử dụng ngân sách nhà nước, công trình khắc phục thiên tai, địch họa, khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới,… trên địa bàn tỉnh nên rất cần trữ lượng khoáng sản để thi công và đưa dự án, công trình vào hoạt động. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và điều kiện phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Qua kết quả tổng hợp, xác định nhu cầu của địa phương, toàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, dự kiến tổng nhu cầu trữ lượng khoáng sản đất san lấp là 120.081.432m3 và giai đoạn năm 2026-2030, dự kiến tổng nhu cầu trữ lượng khoáng sản đất san lấp là 34.245.628m3, trong khi đó, trữ lượng khoáng sản còn lại đối với các giấy phép đã được UBND tỉnh cấp, đã và đang hoạt động khai thác khoáng sản là 18.656.242m3 và trữ lượng đang hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác 26.725.627m3. Trữ lượng này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu san lấp thực tế tại địa phương.

Do đó, để bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu trữ lượng khoáng sản, tiến độ thi công và bảo đảm đầy đủ trình tự thủ tục thăm dò, cấp phép khai thác và đi vào hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật khác có liên quan, trên cơ sở tổng hợp, xác định nhu cầu của từng địa phương, Sở TN&MT đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 15 vị trí ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, quy mô diện tích 96,36ha, dự kiến trữ lượng dự báo khoảng 9.712.000m3 để phục vụ mục tiêu khai thác phục vụ nhu cầu san lấp cho các dự án, công trình sử dụng ngân sách nhà nước, công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện: Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Đây cũng là nhu cầu rất cần thiết và cấp bách hiện nay.

Theo Trưởng phòng TN&MT huyện Tân Thạnh – Nguyễn Thanh Trúc, công tác quản lý về khoáng sản trên địa bàn huyện được tập trung thực hiện và đi vào nền nếp. Tuy nhiên, hiện nay, theo dự kiến nhu cầu thì lượng khoáng sản vẫn còn thiếu so với thực tế. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và bảo đảm nhu cầu, sau khi rà soát, huyện đề xuất 1 vị trí tại khu vực ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa với diện tích 10,6ha để phục vụ các công trình theo kế hoạch trên địa bàn.

Thông tin từ UBND thị xã Kiến Tường, địa phương đề xuất 1 vị trí tại xã Bình Hiệp với diện tích 5,3ha để thực hiện 3 công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

15 khu vực không đấu giá quyền khai thác

Ông Phan Văn Cường cho biết, qua kiểm tra, rà soát và đối chiếu, 15 khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nêu trên có sự phù hợp và thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt và phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg, ngày 13/6/2023 và không nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3822/QĐ-UBND, ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh. 8

Qua kết quả tổng hợp, Sở TN&MT xét thấy 15 khu vực đề nghị không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nêu trên gắn với mục tiêu khai thác phục vụ san lấp từng dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, phát triển hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, các công trình phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới là bảo đảm phù hợp và đáp ứng một trong các tiêu chí khoanh định được quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Về hiện trạng sử dụng đất tại vị trí 15 khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc: (1) đất trồng lúa, đất rừng sản xuất; (2) không có khu dân cư tập trung, không có nhà cửa, mồ mả; (3) không thuộc khu vực an ninh – quốc phòng, di tích lịch sử – văn hóa, năng lượng; (4) không có đường điện cao thế chạy qua và không có quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã cắt ngang qua, không có kênh, rạch cắt qua; (5) không trùng lắp với dự án đầu tư khác.

Khoản 4, Điều 78 của Luật Khoáng sản năm 2010 quy định: “UBND cấp tỉnh quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này” và tại điểm b, khoản 1, Điều 81 của Luật Khoáng sản năm 2010 quy định: “Khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền”. Như vậy, đối với 15 khu vực đề nghị không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Từ những cơ sở pháp lý nêu trên và nhu cầu thực tế tại từng địa phương, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 15 khu vực (ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản), với tổng diện tích khoảng 96,36ha, trữ lượng dự báo khoảng 9.712.000m3.

UBND tỉnh có quyết định số 11538-QĐ/UBND, ngày 06/12/2023 về việc khoanh định 15 khu vực không thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện: Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, hồ sơ, trình tự thủ tục bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm không gây thất thu ngân sách nhà nước,… Sở TN&MT phối hợp UBND các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan công khai các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở TN&MT, chuyên mục TN&MT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các địa phương tổ chức quản lý tài nguyên, khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra hồ sơ, nhu cầu sử dụng khoáng sản các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản bảo đảm theo mục tiêu, đối tượng, đúng quy định pháp luật. Hồ sơ đề nghị cấp phép có khối lượng khai thác gắn với từng công trình, dự án cụ thể.

Các đơn vị được UBND tỉnh cấp phép hoạt động tại khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm xây dựng dự toán phương án giá cung cấp vật liệu san lấp cho công trình, dự án phù hợp theo các quy định của pháp luật.

“UBND tỉnh yêu cầu, trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải ràng buộc đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài nguyên” – ông Phan Văn Cường nhấn mạnh./.

Tỉnh khoanh định 15 vị trí vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện: Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, với tổng diện tích 96,36ha. Trong đó, huyện Tân Thạnh có 1 khu vực với diện tích 10,6ha; huyện Thạnh Hóa có 4 khu vực với tổng diện tích 32,4ha; huyện Tân Hưng có 5 khu vực với diện tích 31,17ha; huyện Vĩnh Hưng có 4 khu vực với diện tích 16,89ha; thị xã Kiến Tường có 1 khu vực với diện tích 5,3ha.

Thanh Mỹ 

Nguồn: https://baolongan.vn/long-an-khong-dau-gia-quyen-khai-thac-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-a168765.html