Bộ Công Thương ban hành Quyết định Kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Bộ Công Thương ban hành Quyết định Kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hoà In-đô-nê-xi-a (mã vụ việc AR02.AD09).


Ảnh: Minh hoạ, nguồn internet

Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc rà soát từ tháng 06 năm 2023 trên cơ sở đề nghị của nhóm Công ty Fufeng của Trung Quốc nộp vào tháng 8 năm 2022. Trong quá trình điều tra vụ việc, Bộ Công Thương đã thực hiện theo đúng quy định liên quan của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 22/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a. Kết luận điều tra cho thấy có sự thay đổi về mức độ bán phá giá của nhóm Công ty Fufeng từ Trung Quốc đề nghị rà soát, chi tiết tại Thông báo kèm theo Quyết định số 22/QĐ-BCT.

Quyết định chi tiết được đăng tải tại đây.

Chi tiết về vụ viêc xin liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (24) 73037898, máy lẻ 112 (Cán bộ điều tra Bùi Thị Yến Minh)

Email: minhbty@moit.gov.vn


Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Bộ Công Thương

Nguồn: https://thongtincongthuong.vn/bo-cong-thuong-ban-hanh-quyet-dinh-ket-qua-ra-soat-lan-thu-hai-viec-ap-dung-bien-phap-chong-ban-pha-gia-doi-voi-mot-so-san-pham-bot-ngot-co-xuat-xu-tu-cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa-va-cong-hoa-in-do-ne-xi-a/