UBND tỉnh Long An: Thu hồi hơn 13.200 m2 đất của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG

UBND tỉnh Long An: Thu hồi hơn 13.200 m2 đất của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG

TN&MT – Việc thu hồi căn cứ theo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh của Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định 3881/2024 về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương và giao cho UBND huyện Thạnh Hóa quản lý.

Theo quyết định, UBND tỉnh Long An thu hồi 13.245 m2 đất thuộc một phần thửa đất số 583, tờ bản đồ số 18, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương đã được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Quyết định số 3244 ngày 14/9/2018 và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 26/10/2018.

Thu hồi hơn 13.200 m2 đất của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương.

Toàn bộ phần diện tích thu hồi không được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương; sau khi thu hồi, bàn giao toàn bộ diện tích cho UBND huyện Thạnh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Công ty Cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương được UBND tỉnh ban hành Quyết định 3244/2018 công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời BCG – Băng Dương với diện tích hơn 50 ha tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty.

Đến ngày 28/4/2023, Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 1027/2023 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh. Theo đó, trong việc cho thuê đất, UBND tỉnh Long An đã cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời BCG – Băng Dương vượt 1,29 ha, vi phạm quy định tại khoản 4, Điều, 10 Thông tư số 16/2017 ngày 12/9/2017 của Bộ Công Thương.

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Long An đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý việc thu hồi diện tích đất cho thuê vượt định mức quy định.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Năng lượng BCG – Băng Dương đã có văn bản về việc tự nguyện trả lại đất với diện tích 13.245 m2. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định và tham mưu UBND tỉnh Long An ban hành quyết định thu hồi.

Văn Thanh

Nguồn: https://tainguyenvamoitruong.vn/ubnd-tinh-long-an-thu-hoi-hon-13-200-m2-dat-cua-cong-ty-co-phan-nang-luong-bcg-cid114340.html