Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn giám sát vừa ký ban hành Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 90/2023/QH15, ngày 08/6/2023 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Mục đích giám sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện: Chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản từ năm 2015 đến hết năm 2023; chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Làm việc với 8 bộ, ngành khi giám sát về thị trường bất động sản
Kết quả giám sát về thị trường bất động sản sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2024

Trong mỗi nội dung trên đánh giá, làm rõ: Tính kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi của việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với từng nội dung giám sát; thực trạng, tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với từng nội dung giám sát; xác định kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân (chủ quan, khách quan); chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xử lý những tồn tại, hạn chế.

Hoạt động giám sát còn kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, trong đó có việc ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Đoàn giám sát tập trung vào các đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội; quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội; việc thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội; loại nhà và tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở xã hội; việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; về quản lý, vận hành nhà ở xã hội…

Kế hoạch của Đoàn Giám sát phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát; ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát…

Đoàn giám sát cũng xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết và các đề cương báo cáo, trong đó xác định thời gian cụ thể thành lập Tổ giúp việc; thời gian các đối tượng chịu sự giám sát gửi báo cáo về Đoàn giám sát; thời gian làm việc với Chính phủ, 8 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và dự kiến tổ chức giám sát trực tiếp tại 12 địa phương.

Sau khi giám sát các báo cáo, làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề; tổ chức làm việc, lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề tại phiên họp tháng 8/2024. Sau đó, Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề, gửi các vị đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV…/.