Agribank chính thức cho vay gói tín dụng nhà ở xã hội

Agribank chính thức cho vay gói tín dụng nhà ở xã hội

Đối tượng vay vốn là chủ đầu tư dự án và người mua nhà ở tại các dự án nói trên. Chương trình triển khai từ ngày 3-4-2023 đến khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng, nhưng không quá ngày 31-12-2030.

Thời gian ưu đãi lãi suất đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân, nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu; đối với người mua nhà là 5 năm.

Lãi suất ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30-6-2023 đối với chủ đầu tư là 8,7%/năm, và đối với người mua nhà là 8,2%/năm.

Kể từ ngày 1-7-2023, định kỳ 6 tháng/lần, Agribank sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi triển khai chương trình.