Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT

Triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT

(TCT online) – Ngày 3/11/2023, Tổng cục Thuế có Công văn số 4919/TCT-KK về việc triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, TP đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ đạo đôn đốc công tác hoàn thuế GTGT của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng quy định tại Điều 72, Điều 73 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 32, Điều 33 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Lưu ý quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 33 Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Trường hợp NNT có nhiều lần đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm, nếu trong lần đề nghị hoàn thuế đầu tiên tính từ sau thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của NNT không có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, hoặc tăng số tiền thuế được hoàn quy định tại Điều 142 Luật Quản lý thuế, hoặc hành vi trốn thuế quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế thì những lần đề nghị hoàn thuế tiếp theo, hồ sơ hoàn thuế của NNT không thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao về thuế theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 33 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, cơ quan thuế thực hiện theo Quy trình hướng dẫn tại Quyết định số 1388/QĐ-TCT.

Đối với hồ sơ được phân loại kiểm tra trước hoàn thuế, cơ quan thuế thực hiện theo đúng quy định về thanh kiểm tra thuế tại Điều 110, Điều 112, Điều 115 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, quy định tại Luật thanh tra số 11/2022/QH15, Quy trình thanh tra thuế, Quy trình kiểm tra thuế. Quá trình kiểm tra hoàn thuế, phát hiện NNT mua hàng hóa dịch vụ của bên cung cấp hàng hóa dịch vụ có hành vi ưốn thuế, cơ quan thuế phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để có căn cứ giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định tại Điều 34, Điều 35 của Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chức năng tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT, chú trọng thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế GTGT để xử lý nghiêm minh; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đê phòng ngừa việc lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT nhằm chiếm đoạt NSNN. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, cần chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Phân công bộ phận Kiểm tra nội bộ thực hiện phân tích, lập các chuyên đề kiếm tra công tác thực thi công vụ trong hoàn thuế của các Phòng/Chi cục Thuế được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc Cục Thuế, đảm bảo không để kéo dài, phát sinh thêm các thủ tục hành chính với NNT, đảm bảo việc giải quyết hoàn thuế GTGT kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách pháp luật, thủ tục hoàn thuế GTGT cũng như pháp luật về hóa đơn điện tử bàng nhiều hình thức đến từng DN, NNT trên địa bàn quản lý, từng bước nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật về hóa đơn điện tử, hoàn thuế GTGT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí đế thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan về công tác hoàn thuế GTGT trên địa bàn. Đẩy mạnh đối thoại, làm việc trực tiếp với các hiệp hội, DN phát sinh vướng mắc về hoàn thuế GTGT trên địa bàn nắm bắt, tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời có phương án xử lý theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật, tạo điều kiện tối đa trong công tác hoàn thuế GTGT cho DN, hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, khẩn trương giải quyết, xử lý dứt điểm các hồ sơ đề nghị hoàn thuế còn tồn đọng, nhất  là các hồ sơ có thời gian giải quyết kéo dài của một số mặt hàng xuất khẩu có vướng mắc, phản ánh thời gian qua. Trường hợp chưa đủ căn cứ để xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thuế, thì ban hành thông báo về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện hoàn thuế/không được hoàn thuế theo mẫu 04/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC, đảm bảo thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Trường hợp NNT không đồng ý với quyết định của cơ quan thuế thì có quyền thực hiện khiếu nại, khởi kiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

HB

Nguồn: https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/thoi-su/tin-hot/3f49b763-d95f-49d3-9127-5bc018fbc566