Thông báo biện pháp hành chính trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

Thông báo biện pháp hành chính trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc

Với mục tiêu chuẩn hóa việc chấp nhận kết quả kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành Lệnh số 259 quy định các biện pháp hành chính đối với việc kiểm tra và chấp nhận hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc và Thông báo số 120 (có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022) về việc áp dụng các quy định tại Lệnh số 259 đối với sản phẩm may mặc.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc thông qua biện pháp giám định chất lượng được quy định tại Lệnh số 259, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 7006/BCT-KHCN ngày 09 tháng 10 năm 2023 đề nghị các Tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng phương án tổ chức triển khai: Lệnh số 259 (chi tiết tại địa chỉ: https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5722383.htm); Thông báo số 120 (chi tiết tại địa chỉ: http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/
302267/4717164/ind
ex.html).

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ
Bộ Công Thương

Nguồn: http://thongtincongthuong.vn/thong-bao-bien-phap-hanh-chinh-trong-hoat-dong-kiem-tra-chat-luong-san-pham-det-may-xuat-khau-vao-thi-truong-trung-quoc/