Quy định miễn đăng ký kinh doanh của Hồng Kông (Trung Quốc)

Theo nghiên cứu của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Pháp lệnh Đăng ký kinh doanh của Hồng Kông quy định các đối tượng kinh doanh được miễn đăng ký theo quy định bao gồm: các hoạt động từ thiện; kinh doanh nông nghiệp, làm vườn ở chợ hoặc đánh cá (miễn trừ không áp dụng cho các công ty được thành lập hoặc bắt buộc phải đăng ký theo Pháp lệnh Công ty);công việc đánh giày; hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi những người bán hàng rong cần có giấy phép theo Quy định của Hawker (người bán rong), ngoại trừ các hoạt động kinh doanh được thực hiện bên trong cấu trúc chính của tòa nhà.

Kinh nghiệm về quy định pháp lý đối tượng được miễn đăng ký kinh doanh tại các nước trên thế giới
Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế giúp mang lại những góc nhìn đa chiều, góp phần hoàn thiện khung pháp lý để tăng hiệu quả quản lý nhà nước các đối tượng miễn đăng ký kinh doanh

Tuy nhiên, theo quy định của Hồng Kông, một tổ chức từ thiện thực hiện hoạt động thương mại hoặc kinh doanh có lợi nhuận từ việc buôn bán hoặc kinh doanh đó phải chịu Thuế lợi nhuận sẽ không được miễn đăng ký kinh doanh, bắt buộc phải đăng ký kinh doanh.

Quy định miễn đăng ký kinh doanh của Singapore

Theo quy định hiện hành của Singapore, các đối tượng không bắt buộc phải đăng ký khi tiến hành kinh doanh tại nước này bao gồm: (a) bất kỳ chủ sở hữu cá nhân nào chỉ tiến hành kinh doanh dưới tên đầy đủ của chủ sở hữu cá nhân; (b) doanh nghiệp có từ 2 cá nhân trở lên hoạt động kinh doanh chỉ dưới tên đầy đủ của tất cả các cá nhân; (c) phụ thuộc quy định tại khoản (2), bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào gồm 2 cá nhân trở lên tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào chỉ bao gồm việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp mà theo quy định của pháp luật (luật thành văn) có thể được thực hiện bởi những người có trình độ chuyên môn nhất định theo quy định của pháp luật (luật thành văn) và tên của họ được đăng ký hoặc ghi lại theo cách thức được quy định của pháp luật (luật thành văn); (d) một người (A) khi có một người khác (B) tiến hành kinh doanh cho người (A) hoặc có liên hệ với người (A) hoàn toàn hoặc chủ yếu với tư cách là người được chỉ định hoặc người được ủy thác nếu (B) đã cung cấp các thông tin cụ thể theo yêu cầu của pháp luật; (e) bất kỳ cơ quan có thẩm quyền theo luật định hoặc cơ quan nào khác được thành lập theo quy định tại bất kỳ Đạo luật công nào vì mục đích công; (f) bất kỳ tổ chức, cơ quan, cá nhân hoặc quỹ nào được quy định trong Phụ lục đầu tiên của Đạo luật thuế thu nhập năm 1947; (g) bất kỳ hiệp hội nào được đăng ký theo Đạo luật Hiệp hội năm 1966; (h) bất kỳ hiệp hội nào được đăng ký theo Đạo luật Hiệp hội Hợp tác năm 1979; (i) bất kỳ tổ chức phúc lợi tương hỗ nào được đăng ký theo Đạo luật tổ chức phúc lợi tương hỗ năm 1960; ( j ) bất kỳ công đoàn nào được đăng ký theo Đạo luật Công đoàn năm 1940; ( k ) Người được ủy thác công hoặc Người được chuyển nhượng chính thức tài sản của người bị phá sản; (l) bất kỳ công ty nước ngoài nào đang kinh doanh tại Singapore được đăng ký theo Đạo luật Công ty năm 1967 và tiến hành kinh doanh dưới tên đã đăng ký của mình; (m) bất kỳ công ty nào tiến hành kinh doanh dưới tên công ty của mình; (n) bất kỳ công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn nào được đăng ký theo Đạo luật công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn năm 2005 tiến hành kinh doanh dưới tên đã đăng ký của mình; (o) theo mục 42(3) của Đạo luật Công ty hợp danh hữu hạn năm 2008, bất kỳ công ty hợp danh hữu hạn nào được đăng ký theo Đạo luật đó; (p) bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào khác trong thời gian được Bộ trưởng miễn trừ theo quy định tại mục 43; và (q) bất kỳ chủ sở hữu cá nhân nào đã thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào được quy định trong Phụ lục đầu tiên của Đạo luật đăng ký kinh doanh ngay trước ngày 3 tháng 1 năm 2016 và vẫn tiếp tục thực hiện cùng một hoạt động kinh doanh vào và sau ngày đó.

Cũng theo quy định của nước này, một cá nhân hoặc một công ty gồm 2 cá nhân trở lên được đề cập trong tiểu mục (c) nói trên phải đăng ký khi tiến hành kinh doanh tại Singapore nếu có quy định rằng việc miễn trừ theo tiểu mục này không áp dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đó.

Bên cạnh đó, người đang kinh doanh tại Singapore không bắt buộc phải đăng ký theo danh mục trên, trừ trường hợp là người nêu trong bất kỳ quy định nào của tiểu mục từ (e) đến (o), có thể lựa chọn để được đăng ký. Một người không bắt buộc phải đăng ký nhưng chọn đăng ký phải tuân thủ và thực hiện các quy định của Đạo luật này trong khoảng thời gian người đó có đăng ký.

Quy định về miễn trừ giấy phép kinh doanh của thành phố Chicago, Bang Illinois, Hoa Kỳ

Tại thành phố Chicago, để tiến hành, tham gia, vận hành hoặc quản lý bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì cần cá nhân/tổ chức cần phải có giấy phép kinh doanh (Business License). Tuy nhiên, một số hoạt động kinh doanh do Tiểu bang IIlinois quy định có thể được thành phố miễn cấp phép. Các ngành nghề/nghề nghiệp được miễn đăng ký kinh doanh là các hoạt động kinh doanh được Sở Quản lý Tài chính và Chuyên môn Illinois (IDFPR) cấp phép nhưng không yêu cầu giấy phép kinh doanh khi hoạt động kinh doanh tại thành phố Chicago. Cụ thể bao gồm: Bác sĩ châm cứu, bác sĩ trị liệu nắn khớp xương, bác sĩ Naprapath và bác sĩ nắn xương; Kiến trúc sư; Thể thao (tức là Võ sĩ chuyên nghiệp, Người quản lý quyền anh, Trọng tài, Máy chấm công, Trọng tài, Người quảng bá quyền anh); Nghĩa trang (Chính quyền, Người quản lý và Nhân viên Dịch vụ Khách hàng); Kế toán viên chuyên nghiệp; Nhà tâm lý học lâm sàng; Nhân viên xã hội lâm sàng và nhân viên xã hội; Tư vấn viên (Chuyên gia và chuyên gia lâm sàng); Trường dạy thẩm mỹ và các cơ sở tương tự; Phát hiện giám khảo lừa dối; Nha sĩ, Trợ lý nha khoa và Chuyên gia vệ sinh răng miệng, Chuyên gia dinh dưỡng và cố vấn dinh dưỡng; Kỹ sư (Chuyên nghiệp và Kết cấu); Các nhà thực hành sức khỏe môi trường; Tang lễ (Giám đốc và Người ướp xác); Nhà địa chất (Chuyên nghiệp)…/.