Cụ thể, theo công bố của Tổng cục Thống kê dựa trên báo cáo khảo sát, có 30,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình quý III/2023 tốt hơn so với quý II/2023; 37,5% số doanh nghiệp cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 32,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn, đánh giá này là tích cực so với nhận định của doanh nghiệp đối với các chỉ số tương ứng trong quý II.

Doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh quý III/2023 tốt hơn quý II
Nhiều doanh nghiệp đánh giá tình hình quý III/2023 tốt hơn so với quý II

Dự kiến quý IV/2023, có 39,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2023; 37,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 23,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước lạc quan nhất với 77,3% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2023 tốt hơn và giữ ổn định so với quý III/2023; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 74,4% và 74,3%.

Về khối lượng sản xuất, có 31% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý III/2023 tăng so với quý II/2023; 34,6% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 32,6% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm. Xu hướng quý IV/2023 so với quý III/2023, có 38,7% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng; 38,4% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 22,9% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng, có 27,6% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý III/2023 cao hơn quý II/2023; 39% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định và 33,4% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm. Xu hướng quý IV/2023 so với quý III/2023, có 37,3% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng; 39,4% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định và 23,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, quý III/2023 so với quý II/2023, có 23% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới cao hơn; 42,7% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới ổn định và 34,3% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Xu hướng quý IV/2023 so với quý III/2023, có 30,9% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới; 44,7% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 24,4% số doanh nghiệp dự kiến giảm./.