Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt SSIAM 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, do vi phạm quy định về hạn chế đối với hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022, các giao dịch chứng khoán của một vài nhân viên của SSIAM không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.

Công ty Quản lý Quỹ SSI bị phạt 165 triệu đồng
Công ty Quản lý Quỹ SSI bị phạt 165 triệu đồng, do vi phạm nhiều quy định trong lĩnh vực chứng khoán

Ngoài ra, UBCKNN còn phạt SSIAM 40 triệu đồng do bố trí nhân viên, người hành nghề chứng khoán kiêm nhiệm công việc trong trường hợp không được kiêm nhiệm. Cụ thể, SSIAM đã bố trí nhân sự của Công ty là nhân viên tư vấn đầu tư; đồng thời là thành viên Hội đồng đầu tư của Công ty tham gia ký xét duyệt các khoản đầu tư của các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư ủy thác./.