Cụ thể, Quyết định số 381/QĐ-TTg cắt giảm, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc 4 nhóm ngành nghề kinh doanh, gồm: (1) Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại; (2) Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; (3) Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; (4) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Trong đó, đáng chú ý, đối với thủ tục hành chính chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua, bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn của ngân hàng thương mại, nội dung cắt giảm, đơn giản hóa là bãi bỏ việc cổ đông lớn phải thực hiện thủ tục chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần. Việc bãi bỏ này giúp cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là cổ đông lớn khi thực hiện việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần; đồng thời, nội dung cắt giảm cũng phù hợp với quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã bãi bỏ quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

Cổ đông lớn trong lĩnh vực ngân hàng không phải thực hiện thủ tục chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần
Cổ đông lớn trong lĩnh vực ngân hàng không phải thực hiện thủ tục chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần

Đồng thời, Quyết định số 381/QĐ-TTg cũng bãi bỏ một số thủ tục hành chính. Cụ thể, thủ tục chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được bãi bỏ, nhằm cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

Bãi bỏ các thủ tục chuyển đổi quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và cấp giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã; thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã vì lý do: Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả quỹ tín dụng nhân dân, do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập, nhằm chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Đến nay, ngân hàng hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và là ngân hàng duy nhất của các quỹ tín dụng nhân dân. Do vậy, chỉ có duy nhất ngân hàng hợp tác xã hiện nay và sẽ không thực hiện cấp phép thành lập mới ngân hàng hợp tác xã nữa.

Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đối tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam cũng được bãi bỏ, giúp cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện. Đồng thời, việc bãi bỏ phù hợp với Đề án định hướng lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 11/8/2016.

Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu tại Ngày Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2024 với “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”, vừa diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 mục tiêu thời gian tới của chuyển đổi số ngành Ngân hàng, gồm: (i) Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính – sự nghiệp tiếp cận thuận lợi nhất, tốt nhất với tất cả các dịch vụ ngân hàng; (ii) Góp phần tiết giảm chi phí về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính – sự nghiệp và bản thân hệ thống ngân hàng; (iii) Góp phần đắc lực, hiệu quả kiểm soát rủi ro, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu./.