Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chuẩn bị kỹ nội dung, xây dựng kế hoạch chi tiết để đánh giá tình hình thực hiện năm 2023 các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng kinh tế – xã hội theo nhiệm vụ đã được phân công; báo cáo các Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trước ngày 20 tháng 11 năm 2023; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương của từng vùng để hoàn thiện Báo cáo, trình Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Nâng cao hiệu quả của các Hội đồng điều phối vùng, khẩn trương trình kế hoạch hoạt động trong những tháng cuối năm 2023 của các Hội đồng. Giao Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của vùng đã được giao hoặc quy định.

Khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước trong tháng 10 năm 2023; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm đ khoản 2 Mục I Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2023.

Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch còn lại trong hệ thống quy hoạch quốc gia, bảo đảm hoàn thành trong năm 2023. Triển khai nhanh, hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh đã ban hành.

Chính phủ cơ bản thống nhất về tình hình triển khai Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8068/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và yêu cầu, Ngân hàng Chính sách Xã hội chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết để bảo đảm giải ngân hết số vốn 16.100 tỷ đồng dự kiến điều chuyển để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong năm 2023.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Chương trình; điều chuyển giữa kế hoạch vốn của Chương trình và Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 được giao theo quy định tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn.

3. Các Thành viên Chính phủ trực tiếp giải trình, bổ sung thông tin, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 đối với các chính sách do bộ, cơ quan mình phụ trách.

Trước ngày 07/10, báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 giữa các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8071/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; để phấn đấu đạt cao nhất kết quả giải ngân năm 2023 và yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phát huy vai trò của các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân. Các bộ, cơ quan, địa phương chưa phân bổ hết số kế hoạch vốn năm 2023 phải hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 trước ngày 20 tháng 10 năm 2023.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm trả lời và kịp thời xử lý kiến nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại các cuộc họp của Tổ công tác theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023, Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ trước ngày 07 tháng 10 năm 2023 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 giữa các bộ, ngành, địa phương.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện, giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8063/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện, giải ngân các Chương trình và yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục khẩn trương rà soát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Chỉ thị, Công điện, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 555/TTg-QHĐP ngày 16 tháng 6 năm 2023, số 666/TTg-QHĐP ngày 18 tháng 7 năm 2023, các Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 18 tháng 8 năm 2023, 392/TB-VPCP ngày 24 tháng 9 năm 2023, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 95% vốn kế hoạch năm 2023.

Rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: Các cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần và các cơ quan có liên quan chủ động rà soát các kiến nghị, khẩn trương phối hợp chặt chẽ trong xử lý tháo gỡ vướng mắc của địa phương đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, khẩn trương hoàn thành theo thẩm quyền việc cụ thể hóa các quy định, cơ chế chính sách thực hiện tại địa phương, kịp thời điều chỉnh những quy định còn bất cập; nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động có thu nhập thấp và hỗ trợ để nâng cao năng lực đào tạo của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại các huyện nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong kế hoạch ngân sách được phân bổ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện của địa phương, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan Chủ chương trình mục tiêu quốc gia và các bộ, cơ quan liên quan cập nhật thông tin, số liệu về kết quả triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội; tích cực, chủ động phối hợp với Đoàn Giám sát để đề xuất, báo cáo Quốc hội xem xét, phê duyệt các giải pháp, cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát với Báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025

Về Báo cáo đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 8072/BC-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu các bộ, cơ quan, nhất là các cơ quan có các nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa hoàn thành, khẩn trương rà soát, tập trung thời gian, nguồn lực để thực hiện, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ đã được Chính phủ giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao rà soát với Báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, bảo đảm thống nhất số liệu và nhận định giữa các Báo cáo./.