Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ 05 nước gồm Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma (mã số vụ việc: NR02.AC02.AD13-AS01)

Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ 05 nước gồm Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma (mã số vụ việc: NR02.AC02.AD13-AS01)

Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514⁄QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ 05 nước gồm Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma (mã vụ việc: AC02.AD13-AS01)

Ngày 15 tháng 11 năm 2023, Cục PVTM đã nhận được Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Công ty TNHH Kampong Speu Sugar đề nghị rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ 05 nước gồm Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma.

Trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Quản lý ngoại Thương và Điều 65 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, ngày 11 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3180/QĐ-BCT về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (mã vụ việc: NR02.AC02.AD13-AS01).

Chi tiết về nội dung, trình tự, thủ tục và thời hạn điều tra rà soát vui lòng xem Quyết định và Thông báo đính kèm.

Thông tin liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ Thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (24) 73037898, máy lẻ 111 (Cán bộ điều tra Huỳnh Quốc Hùng)

Email: hunghq@moit.gov.vn

Chi tiết về nội dung vui lòng xem Quyết định và Thông báo đính kè

Nguồn: Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Nguồn: http://thongtincongthuong.vn/bo-cong-thuong-ban-hanh-quyet-dinh-ra-soat-nha-xuat-khau-moi-trong-vu-viec-dieu-tra-ap-dung-bien-phap-chong-lan-tranh-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-doi-voi-mot-so-san-pham-duong-mia-tu-05-nuoc-gom-cam-pu-chia-in-do-ne-xi-a-lao-ma-lai-xi-a-va-mi-an-ma-ma-so-vu-viec-nr02-ac02-ad13-as01/